Porównanie cen ubezpieczenia OC

Lipiec był pierwszym od pół roku miesiącem, w którym spostrzeżono obniżenie średnich opłat zabezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ten prąd utrzymał się również w lipcu. Czy możemy spodziewać się dalszych redukcyj cen, ewentualnie po wakacjach czeka nas dokuczliwa niespodzianka?

Jak wynika z analiz, pierwszy kwartał bieżącego roku przywitał
kierowców aut stopniowymi podwyżkami cen OC. W marcu 2017 roku płaciliśmy za asekurację średnio o 46% więcej, niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Na szczęście tempo podwyżek wyhamowało i w kolejnych miesiącach średnie ceny polis OC unormowały się.

Lipiec  2017 znacznie droższy od lipca ubiegłorocznego?

Na przykładzie przeszło 13 000 kalkulacji wykonanych na naszym kalkulatorze ubezpieczeniowym okazało się, iż średnie ceny OC w czerwcu 2017 roku były o 43% większe, niż w podobnym czasie ubiegłego roku. Jeśli porównamy podwyższenie cen w II kwartale, to w minionym roku wzrosły one o 14%. Rozpęd podwyżek wyraźnie już zmalał i w 2017 roku od kwietnia do czerwca wzrosły one o 7%.
Najważniejszą informacją dla posiadaczy pojazdów jest fakt, że czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy  dostrzeżono obniżenie średniej ceny OC. Trend ten utrzymał się dodatkowo w lipcu i był już zauważalny, gdyż średnie ceny zmalały o 5%.

Gdzie OC jest najtańsze?

Kierowcy we Wrocławiu 899 zł, Warszawie 1123 zł i Toruniu 587 zł zapłacili najwięcej za polisy odpowiedzialności cywilnej. Za to najmniej za umowy ubezpieczeniowe zapłacili posiadacze aut z Kielc 745 zł, Bydgoszczy 744 zł i Zielonej Góry 1059 zł. Skąd nawet takie różnice? Przy kalkulowaniu składek OC, zakłady ubezpieczeniowe rządzą się własnymi statystykami dotyczącymi liczebności zdarzeń drogowych i prawdopodobieństwem stłuczki. Dla każdego z tych miast dane są różne.

Gdzie oc jest najdroższe?

Analizując średnie ceny polis odpowiedzialności cywilnej w II kwartale 2017 roku stwierdziliśmy ponadto, w jakim mieście wojewódzkim podwyższyły się one najbardziej. Okazuje się, że w zestawieniu z czerwcem ubiegłego roku, maksymalne podwyżki dotknęły kierowców z Lublina, aż o 96%! Mniejszy, niemniej jednak wciąż wysoki wzrost cen zauważyliśmy też w Katowicach 76 % i Opolu 87 %. A gdzie zwyżki były najmniejsze? W Bydgoszczy 11 %, Wrocławiu 13 % i Kielcach 20 %. Z kolei w Szczecinie podwyżkę szacuje się na 34 %.

Czy ceny dalej będą rosły?
 
O przyczynach zwyżek polis odpowiedzialności cywilnej wzmiankowaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Określiliśmy wówczas tzw. wojnę cenową pomiędzy ubezpieczalniami. Sytuacja, która trwała przez lata, wprawiła do ogromnych strat finansowych. Należałoby także wtrącić o rosnącej liczbie wypadków drogowych. Więcej zdarzeń drogowych to również więcej wypłacanych odszkodowań. W ubiegłym roku, po raz pierwszy od 5 lat wzrosła liczba stłuczek.
Jednak czy obniżki średnich cen zabezpieczeń odpowiedzialności cywilnej  w czerwcu i lipcu mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach?  Niestety nie. Ceny obligatoryjnego ubezpieczenia zapewne będą w dalszym ciągu rosły. Na szczęście już nie tak raptownie, więc kierowcy nie zauważą aż tak bardzo tych przemian, jak to miało miejsce w przeszłych miesiącach, podczas gdy opłaty odpowiedzialności cywilnej w krótkim okresie podwyższyły się o ponad 50%. Dzieje się tak dlatego, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe w naszym kraju muszą zwiększać udział wypłat odszkodowań osobowych w wypłatach ogółem. W Europie zadośćuczynienia za szkody osobowe to 50% wypłat, podczas gdy u nas zaledwie 16%. Jak zatem widać wojna cenowa, która doprowadziła do strat w tym segmencie, to nie wyłączna i nie najistotniejsza przyczyna narastających cen.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie oc przewoźnika

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym znajdziemy w regułach dotyczących kabotażu drogowego zostały scharakteryzowane już w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. Zastrzeżono w nim, iż usługi przewozu drogowego towarów w innych państwach członkowskich powinno być wykonywane na zasadzie tymczasowości. Na mocy Traktatu akcesyjnego ratyfikowanego w Atenach, Polska uzyskał przynależność w Unii Europejskiej w dniu 01.05.2004 r. Niestety polscy transportowcy nie zostali dopuszczeni wówczas do świadczenia usług tranportowych w państwach Unii Europejskiej. Wykonywanie takich przewozów stało się możliwe dopiero po 01.05.2009 r.

Jak wcześniej wspomniano nie natychmiast krajowi przewoźnicy stali się pełnoprawnymi członkami rynku unijnego, dlatego że Parlament Europejski w tym samym czasie pracował nad wspólnotową ustawą, jaka definiować miała zasady realizowania aktywności transportowej oraz świadczenia usług w w ramach tranzytów kabotażowych. Efektem tej trudnej pracy było ogłoszenie przez Parlament Europejski rozporządzenia nr 1072/2009 z 2009 roku Pomimo istotnych regulacji, a także kilkuletnich doświadczeń zaczerpniętych przy robieniu przewozów kabotażowych, środowisko naszych krajowych przewoźników nie jest wystarczająco przygotowane do świadczenia usług przewozowych na terenie Unii. Wynika to w dużej mierze z nieznajomości ważnego w tym aspekcie prawa wspólnotowego oraz z braku informacji na temat prawa obowiązującego w państwach wykonywania przewozów, które ma bezwzględne stosowanie w czasie transportów.

Rozporządzenie wprowadziło bez liku ważkich regulacji, które przymusowo powinien znać każdy spedytor. Przykładową z nich jest obowiązek dotyczący posiadania licencji wspólnotowej, a w razie, jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania przez niego świadectwa kierowcy. Potrzeba ten nie dotyczy realizowania tranzytów pojazdami, jakich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tzw. busy nie mają obowiązku, zatem posiadania licencji transportowej i bez niej są uprawnieni do przeprowadzania transportów kabotażowych owymi samochodami.

Nadmienione rozporządzenie definiuje też szczegółowe warunki przeprowadzania przewozów kabotażowych. Art. 8. ust. 2. pozwala:

Ponadto art. 8. ust. 3. nakłada konieczność, ażeby każdy prowadzący dysponował dokumenty potwierdzające tranzyt w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy następny zrealizowany fracht kabotażowy. Informacje, jakie otrzymujemy od rozlicznych transportowców tylko potwierdzają, iż miejscowe władze całkiem sprawnie czuwają nad przestrzeganiem bieżących warunków przeprowadzania frachtów kabotażowych i w wielu przypadkach nakładają na przewoźników ogromne grzywny finansowe.

na domiar tego, przewoźnicy bardzo częstokroć zapominają o innej istotnej ustawy, jaką wprowadziło wspomniane postanowienie. Mowa o przesłankach określonych w art. 9. ust. 1. Artykuł ów stanowi, że;

Wykonując, zatem transporty kabotażowe na terenie krajów UE powinno się wiedzieć, jakiemu prawu podlega dany transport, albowiem od tego zależy nie tylko jakie są w tym zakresie wymogi, ale również jaką odpowiedzialność będzie ponosił przewoźnik i w jakim charakterze winien tę odpowiedzialność asekurować.

Limity odpowiedzialności a Prawo krajów Unii Europejskiej
OC przewoźnika w ruchu kabotażowym NIEMCY

Podstawowe regulacje dotyczące umowy przejazdu widnieją w Księdze IV niemieckich reguł kupieckich Handelsgesetzbuch (HGB). Najistotniejsze są tam zapisy określające granice odpowiedzialności przewoźnika. Pozostały one przedstawione w §§ 431 i 449 HGB i zgodnie z § 431. ust. 1. przewoźnik ponosi obciążenie do wielkości 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto paczki. Regulacja ten pozwala pomimo tego zwyczajowe formułowanie tego zakresu na mocy artykułu 449. ust. 2., który zezwala zastosowanie w umowach przewozu zakresu odpowiedzialności w wielkości nie niższej niż 2,00 SDR i nie wyższej aniżeli 40 SDR za kg wagi brutto paczki. na domiar tego stosownie z § 431. ust. 3., przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek opóźnienia w dostawie do 3-krotnej ceny przewoźnego.

Jak wynika z tych punktów, wyznaczanie w polisach ubezpieczeniowych bardzo znacznego limitu odpowiedzialności usprawiedliwia warunek, co do wysokości kwoty gwarancyjnej, która nie może być mniejsza niż 600 tysięcy euro na jedno i 1.200.000 euro na każde szkody. Podczas takiego ustalaniu odpowiedzialności przewoźnika, tak wysoka suma gwarancyjna wydaje się być wciąż zbyt niska, nie wspominając już o polskich polisach, które niezwykle często uwzględniają dużo mniejsze wartości.

Pocieszający jest jednak fakt, iż wymóg prawa niemieckiego odnośnie polis OCP z tak wysoką sumą gwarancyjną dotyczą wyłącznie przewozów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Posiadacze pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykonujący transport kabotażowe na terenie Niemiec nie mają obowiązku posiadania oC, niemniej jednak jednak zaleca się, aby takowe zawierali, dlatego że w przeciwnym razie każdą możliwą szkodę będą musieli pokryć z własnej kieszeni, a to przy wysokich sumach odpowiedzialności może być uciążliwym doświadczeniem.

Mało tego niemieckie przepis w sprawie transgranicznego transportu drogowego i kabotażu nie wprowadza żadnych nadzwyczajnych regulacji, co więcej odwołuje w tym aspekcie do prawa unijnego.

Każde limity odpowiedzialności wskazane w statutach francuskich nie wymuszają konieczności definiowania wysokich kwot gwarancyjnych w ubezpieczeniach. Znaczące jest natomiast, tak aby warunki ubezpieczenia uwzględniały obciążenie przewoźnika wynikającą z francuskiego prawa, dlatego że przy braku takich zastrzeżeń zakład ubezpieczeń może zawęzić swoją odpowiedzialność do 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto, a to w następnej kolejności w niektórych przypadkach może nie starczyć na pokrycie całej szkody.

W tym państwie granice odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego określa akt prawny z 2009 roku o umowie tranzytu. Prawodawca przewidział w niej zupełnie ruchome granice odpowiedzialności, dlatego że uzależnił je od wskaźnika dziennego dochodu w gospodarce publicznej. Tymczasem współczynniki te, przez wzgląd na zawikłaną sytuację w Hiszpanii, zostały w 2010 roku zamrożone. Od tego czasu pułap odpowiedzialności jest stały.

Zredukowanie odpowiedzialności za zdarzenia rzeczowe w paczkach zostało wskazane w art. 57.1. ww. ustawy i w roku 2014 równa się 1/3 dziennych dochodów za 1 kg wagi brutto. Odpowiedzialność za szkody wywołane opóźnieniem w dostawie wynosi 1-krotność przewożonego towaru.

Podstawowym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność przewoźnika jest tutaj rozporządzenie z mocą ustawy dotyczące reformy transportu i kodeks cywilny. Zakres odpowiedzialności za szkody rzeczowe w towarach zostało ustalone w art. 10. kodeksu cywilnego a ten natomiast definiuje limit na podstawie art. 23.3. konwencji CMR, czyli 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto przewożonego towaru.

Włoski prawodawca w tym obrębie skorzystał z dobrodziejstwa ustawy wspólnotowej. Co intrygujące także w innych aspektach regulacja odwołuje do konwencji CMR, w takim razie prawo przewozowe obowiązujące we Włoszech może być zbliżone konstrukcją do konwencji CMR.

O ile istnieje tu prawo przewozowe, o tyle dopuszcza ono jedynie wykorzystywanie wzorca, jakim jest konwencja CMR. W praktyce znaczy to, że jeżeli umowa tranzytu nie odwołuje wprost do konwencji CMR, wiążą postanowienia konwencjonalne, jakie mogą w kluczowym rozrachunku dość znacznie odbiegać od znanych i uniwersalnie wykorzystywanych w tym obszarze norm ustawodawczych. Z tej przyczyny przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek przejazdu kabotażowego na terenach Wielkiej Brytanii należy wystarczająco dokładnie przeczytać warunki zawieranej umowy Transportu.Bo inaczej można się zdziwić otrzymanym żądaniem finansowym, ewentualnie nie pokryciem całej straty przez zakład ubezpieczeń.

Przewozy kabotażowe są wbrew pozorom bardzo lubiane między naszych krajowych przewoźników. Wzmożoną ich działalność spostrzega się w zasadzie na terenie Francji oraz Niemiec, co z kolei nie rozwesela już tak lokalnych środowisk transportowych. Do transportów kabotażowych używanesą każdego rodzaju pojazdy, od ciągników siodłowych z naczepami, przez samochody ciężarowe po małe samochody dostawcze tak zwane busy. Wszyscy przewoźnicy wykonujących przewozy kabotażowe sięga dodatkowo po ubezpieczenie oc przwoźnika w ruchu kabotażowym.

i w wielu przypadkach polisy kabotażowe obejmują ograniczony do minimum zakres asekuracji. Masa towarzystw ubezpieczeniowych nie proponuje takich umów ubezpieczenia przewoźnikom, jacy przeprowadzają przewozy samochoddami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Potwierdza to niestety wyłącznie to, że firmy ubezpieczeniowe nie potrafią ani prawidłowo oszacować ryzyka, ani też nie znają specyfiki transportowej. Z punktu widzenia weryfikacyj ryzyka transportowego, przewozy kabotażowe są w znacznym stopniu bardziej pewne niż przewozy międzynarodowe, a tym bardziej krajowe. Takie trasy są nie tylko krótsze,ale i nie potrzebują odbywania aż tak ryzykownych postojów. Na dodatek infrastruktura drogowa jest dużo wyższa niż w Kraju, a rygorystyczne nakazy, wysokie mandaty nie zezwalają na jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie.

Zobacz tanie OC przewoźnika gdzie kupić

Ubezpieczenie wiatraków

Ubezpieczenie wiatraków, a względnie turbin wiatrowych, biorąc pod uwagę duże koszty ich zbudowania, ale i możliwe zagrożenia, stanowi nieodzowność, jaką trzeba wziąć pod uwagę na etapie projektowania inwestycji.

Siłownie wiatrowe wymagają specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, które są już dostępne na naszym rynku ubezpieczeń co nie świadczy, że istnieje ich zbiorowa znajomość. Jednak zakres i alternatywy ubezpieczenia są zależne od wielu elementów niemniej najistotniejszym jest czas eksploatacji turbiny i istnienie i zakres działania umowy serwisowej dawanej za pomocą producenta ewentualnie inny wykwalifikowany podmiot.

W zależności od czasu eksploatacji wolno ubezpieczyć turbiny wiatrowe od wszelakich niebezpieczeństw, tzw. all risks, w którym najszerszy obszar ubezpieczenia określany jest z wykorzystaniem wyznaczone wykluczenia, a także poszczególne zespoły urządzeń, począwszy od fundamentu, turbinę, rozdzielnię elektryczną i okablowanie.

Oprócz tego tematem asekuracji mogą być pieniężne skutki przerwy w pracy elektrowni, wywołane szkodą namacalną w urządzeniach.

Bezspornie nie można zapomnieć o ubezpieczeniu OC w związku z  prowadzoną działalnością

Zapraszam też do skorzystania z formularza spytania o cenę ubezpieczenia turbiny wiatrowej i zakres ubezpieczenia,  obojętnie od miejsca zamieszkania otrzymacie Państwo całkowicie obszerną i profesjonalną ofertę! I to całkiem gratisowo.
Zaufaj doświadczonej wiedzy i dostępie do ofert wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Wiatrak zbyt dużo kosztuje, żeby zdać się na pierwszą lepszą ofertę.

Ubezpieczenie turbin wiatrowych

Ubezpieczenie wiatraków, a prędzej turbin wiatrowych, biorąc pod uwagę kolosalne koszty ich ustawienia, ale i możliwe zagrożenia, stanowi nieodzowność, którą powinno się uwzględnić na etapie projektowania inwestycji.

Siłownie wiatrowe wymagają specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, które są w tej chwili osiągalne na naszym rynku ubezpieczeń co nie znamionuje, że istnieje ich zbiorowa znajomość. Jednakże skala i możliwości ubezpieczenia są zależne od wielu czynników choć najistotniejszym jest czas eksploatacji turbiny i istnienie i skala umowy serwisowej zapewnianej przy użyciu producenta lub inny profesjonalny podmiot.

W zależności od okresu eksploatacji można zabezpieczyć turbiny wiatrowe od wszelkich ryzyk, tzw. all risks, w jakim najszerszy obszar ubezpieczenia określany jest z wykorzystaniem wskazane wyłączenia, a też poszczególne zbiory urządzeń, zacząwszy od fundamentu, turbinę, rozdzielnię elektryczną i okablowanie.

Oprócz tego obiektem asekuracji mogą być finansowe skutki pauz w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

Nie ulega wątpliwości że nie można zapomnieć o ubezpieczeniu OC w związku z  prowadzoną działalnością

Zapraszam dodatkowo do skorzystania z formularza spytania o wysokość ubezpieczenia turbiny wiatrowej i zakres ubezpieczenia,  niezależnie od miejsca zamieszkania dostaniecie Państwo całkowicie obszerną i profesjonalną ofertę! I to całkiem za darmo.
Zaufaj profesjonalnej wiedzy i dostępie do ofert wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Wiatrak zbyt wiele kosztuje, aby zdać się na pierwszą lepszą ofertę.

Truck assistance awaria

Ubezpieczenie assistance dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów. Jest to autonomiczne ubezpieczenie assistance ciągnika siodłowego możemy je dokupić do każdego rodzaju pojazdu typu ciężarowego nie ma znaczenia, w jakiej ubezpieczalni ma polisę samochód.

Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy indywidualne, ciągniki samochodowe w leasingu, floty samochodowe. Asistance na samochody powyżej 3,5t obowiązuje na terenie Kraju i Europy są dwa warianty ubezpieczenia, suma ubezpieczenia na jedno wypadek 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch odmiennych rodzajach.

Co możemy ubezpieczyć w Truck Assistance?

 • polskie numery rejestracyjne
 • naczepa ciężarowa
 • autokar
 • ciągnik balastowy
 • pojazd dostawczy
 • pojazd ciężarowy

Cena to znaczy ile kosztuje Assistance dla samochodów powyżej 3,5t, balastowych, autokarów

500 zł

Pojazd – Wariant podstawowy

750 zł

Zestaw – Wariant Podstawowy

1250 zł

Pojazd – Wariant Super

1950 zł

Zestaw – Wariant Super

Wykluczenia przedmiotu
ubezpieczenia – innymi słowy czego nie zabezpieczymy

 • dźwigi rejestrowane
 • spycharki
 • ładowarki
 • koparki
 • auta specjalne
 • pojazdy szynowe
 • pojazdy wolnobieżne
 • autobusy miejskie międzymiastowe
 • pojazdy starsze niż 15 lat

Więcej dowiesz się na ten temat dzwoniąc do nas telefon truck assistance tel. 793 20 40 60

Wypowiedzenie polisy OC AXA Direct

Wypowiedzenie umowy OC w Axa Direct

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia polisy OC w Axa Direct Szczecin, powinno się:

 1. Pobrać i wypełnić wzór wniosku danymi z polisy OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek musi wpłynąć do Axa Direct nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, aby uniknąć komplikacji. Regulowane jest to ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Axa Direct, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Własnoręcznie podpisany wniosek można dostarczyć poprzez:
 • Wysłanie skanu dokumentu lub zdjęcia wysokiej jakości na adres wypowiedzenia@axadirect.pl
 • Przesłanie dokumentów faksem na numer 22 599 95 95
 • Osobiste dostarczenie dokumentu do najbliższego oddziału Axa Direct Szczecin
 • Wysłanie dokumentu listem poleconym na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc
 

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Axa Direct, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Axa Direct. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Axa Direct Szczecin obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20

Wypowiedzenie polisy OC w Aviva

Wypowiedzenie umowa OC w Aviva

W celu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w Aviva Szczecin należy:

 1. Wypełnić wzór wniosku danymi z polisy OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek musi wpłynąć do Aviva nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, aby uniknąć komplikacji. Regulowane jest to ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Aviva, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Własnoręcznie podpisany wniosek można dostarczyć poprzez:
 • Wysłanie skanu dokumentu lub zdjęcia wysokiej jakości na adres kontakt@aviva.pl
 • Przesłanie dokumentów faksem na numer 22 557 44 45 lub 22 563 28 29
 • Wysłanie dokumentu listem poleconym na adres:

Aviva
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc
WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Aviva, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Aviva Szczecin. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Aviva obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20

 

Wypowiedzenie polisy OC w Benefia

Wypowiedzenie umowy OC w Benefia

Klienci posiadający polisy OC w Benefia chcąc wypowiedzieć umowę powinni:

 1. Pobrać, wydrukować i wypełnić czytelnie wniosek wypowiedzenia zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelne podpisać wniosek
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Benefia Szczecin, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Wniosek wypełniony przez klienta może być dostarczony do Benefia poprzez:
 • Przesłanie skanu dokumentu lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy centrala@benefia.pl
 • Przesłanie wniosku faksem na numer 22 544 14 74
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego agenta Benefia, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Benefia

BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Benefia musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Benefia Szczecin. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj, że najbardziej pewnym sposobem dostarczenia wypowiedzenia jest osobiste złożenie go w oddziale lub wysłanie za potwierdzeniem odbioru. Składając wypowiedzenie każda możliwą formą należy żądać potwierdzenia.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20

Wypowiedzenie polisy OC w HDI

Wypowiedzenie umowy OC w HDI

Procedura wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w HDI Szczecin następuje poprzez:

 1. Wypełnienie czytelnie wzoru wniosku wypowiedzenia zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelne podpisanie wniosku
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z HDI, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Zalecane przez ubezpieczyciela jest złożenie wniosku w najbliższym oddziale
 7. Jeśli nie jest to możliwe, powinno się dostarczyć wniosek:
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego oddziału HDI lub Warty, dzięki połączeniu tych dwóch ubezpieczalni, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Przesłanie skanu dokumentu lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy wypowiedzeniaoc@warta.pl

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

 oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w HDI musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w HDI. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla HDI Szczecin obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20

 

Wypowiedzenie polisy OC w Compensa

Wypowiedzenie umowy OC w Compensa

Umowa ubezpieczenia zawarta z Compensa Szczecin może być wypowiedziana w następujący sposób:

 1. Pobrać, wypełnić czytelnie wzór wniosku wypowiedzenia zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, spóźnienie skutkuje przedłużeniem umowy o kolejne 12 miesięcy.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Compensa, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Wypełniony własnoręcznie wniosek powinno się dostarczyć do Compensy poprzez:
 • Przesłanie skanu dokumentu lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy centrala@compensa.pl
 • Przesłanie dokumentu faksem na numer 22 501 64 47
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego oddziału Compensa, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny

Compensa TU S.A. (centrum rozliczeń)
ViennaInsuranceGroup
ul. Rydygiera 21
01-793 Warszawa

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc
WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Compensa musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Compensa Szczecin Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Compensa zalecane są dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

 1. Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20