Ubezpieczenie dla najemców mieszkania

PAKIET NAJEMCA składka za ubezpieczenie 125 pln

1. Ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
4. Ubezpieczenie home assistance
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres:

  •  12 miesięcy
  • 36 miesięcy

1. Zniżka 15% za ubezpieczenie na okres 36 miesięcy
2. Brak zwyżki na 3 raty przy ubezpieczeniu na 36 miesięcy
3. 15% zniżki za 3 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczeń
4. Akceptujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane u innego Ubezpieczyciela
5. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych
6. Zniesiona zasada proporcji
7. Mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzeniowej
8. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęte są wszystkie osoby bliskie, z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
9. Odpowiadamy za przepięcia bez względu na przyczynę